Kizumu

Shunjalinn aus dem Haus Shunjarela aus dem Volk der Riathar'ya, in Talyra bekannt als Kizumu